1.Mal bildirimimi hangi durumlarda yapacağım?
a) Göreve başlarken
Memur, akademisyen ve sözleşmeli personel ilk defa kamu görevine başlar iken atanmaya esas diğer evrak ile birlikte mal bildirimi evrakını da vermek zorundadır. (3628 sayılı Kanun md.6/a)
 
b) Görevde iken
* Kamuda görevine devam eden personelin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemesi gerekir. (3628 sayılı Kanun md.7)
* Kamuda görevine devam eden personel her bir mal varlığı için ayrı ayrı olmak üzere;
-   kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından,
- aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutardaki değişiklikleri bir ay içinde bildirmek zorundadır. (3628 sayılı Kanun md.5-6, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 8, 10)
 
c) Görevden ayrılınca
Memur, akademisyen ve sözleşmeli personel emeklilik, istifa vb. nedenler ile kamu görevinden ayrılmaları durumunda ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. (3628 sayılı Kanun md.6, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 9)
 
2.Mal bildirimine konu olan mallar nelerdir?
Kamu görevlisinin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;
a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil),
b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;
1) Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları,
2) Hisse senedi ve tahvilleri,
3) Altın ve mücevheratı,
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,
5) Hakları,
6) Alacakları,
7) Borçları,
8) Gelirleri, mal bildirimine konu teşkil eder.
 
3.Mal bildirimine dair yükümlülükleri yerine getirmediğimde ya da getiremediğimde herhangi bir yaptırım ile karşılaşır mıyım?
Mal bildirimine dair yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında adli ve idari yaptırımlar tanımlanmıştır..
Buna göre;
- Adli soruşturma bakımından 3628 sayılı Kanunun 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinde adli suçlar/cezalar ve bu suçlardan kaynaklı yaptırımlar belirlenmiştir..
- İdari soruşturma bakımından ise memur ve sözleşmeli personel için, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi kapsamında Kademe İlerlemesinin Durdurulması disiplin cezası tanımlanmıştır. Akademik personel için ise 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kınama (Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek.) disiplin cezası tanımlanmıştır.