1.Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle ve nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A bendi 6-b fıkrası)

 

2.Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındakiler için;

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.(657 sayılı Kanun md. 36/A-9)

b.2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamındakiler için;

Akademik personele yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.(2914 sayılı Kanun md. 6)

 

3.İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.(657 sayılı Kanun md. 36/A)

 

4.Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen derece-kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

 

5.SSK - BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel, en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri: Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum değerlendirmesi yapılır. (657 sayılı Kanun md. 36/C)

Personelin SKK-BAĞKUR hizmet birleştirmesinden faydalanabilmesi için 01.10.2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olması gerekmektedir.

 

6.Aylıksız izinden döndüm, terfi tarihim neden değişti?

Doğum ve askerlik nedeniyle kullandığınız aylıksız izinler hariç olmak üzere, aylıksız izinde geçirdiğiniz süreler memuriyet hizmetinden sayılmadığı için terfi tarihiniz çalışmadığınız süre kadar geri çekilmektedir. 

 

7.Askerlikte geçen süre memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

Askerlikte geçirdiğiniz süre, memuriyet hizmet sürenize eklenir. (657 sayılı Kanun md.83-84)

 

8.Doğum nedeniyle kullanmış olduğum aylıksız izin süreleri memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

Doğum nedeniyle kullanmış olduğunuz aylıksız izin süreleri memuriyet hizmet sürenize eklenmez, ancak derece ve kademe ilerlemenizde değerlendirilir. (657 sayılı Kanun md.36 'Ortak Hükümler' bölümü C/8)