1.Yurtiçinde ve yurtdışında "Kısa Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır. (Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2/a)

 

2.Yurtiçinde ve yurtdışında "Uzun Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.(Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2/b)

 

3.Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı, ödemeyi yapan birimin yazısı (görevlendirilecek öğretim elemanı ÖYP'li ise ÖYP biriminin yazısı) ve rektörün onayı gereklidir. (Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.3)

 

4.Öğretim üyesiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

Öğretim üyelerine yurtdışında uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu üniversitede veya 2809 sayılı Kanun kapsamındaki Devlet üniversitelerinde toplam olarak en az altı yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olması şartı aranır. Daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerin yeniden uzun süreli görevlendirilebilmesi için önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmesinden sonra üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alarak görevlendirilecekler için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayarak görevlendirilecekler için en az iki yıl görev yapmış olması gerekir. (Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.5/a)

 

5.Öğretim Görevlisiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

Süreli olarak atanan öğretim görevlileri yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler.

Sürekli olarak atanan öğretim görevlileri, öğretim üyelerinin uzun süreli görevlendirilmesinde aranan şartları sağlamaları halinde uzun süreli görevlendirilebilirler.

(Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.5/b)

 

6.Araştırma Görevlisiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla bir yıla kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda iki yılı geçemez.

2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri, üniversiteye döndüklerinde mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli çalışma süresine sahip olması hususu gözetilerek üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla altı aya kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda bir yılı geçemez.

(Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.5/c)

 

7.Yurtiçi veya yurtdışı kurum ve kuruluşlardan burs sağladım, görevlendirilebilmem için esaslar nelerdir?

Yurtiçi veya yurtdışı kurum ve kuruluşlardan burs sağlanması şartıyla doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitiminden sonra kadrosunun bulunduğu üniversitenin kadrolarında en az iki yıl görev yapan öğretim elemanlarına bir yıl süreyle aylıksız izin verilerek yurtdışında görevlendirme yapılabilir. Bu bent hükümlerinden yararlanarak aylıksız izin alanların bu kapsamda tekrar aylıksız izin alarak görevlendirilebilmesi için üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren en az üç yıl görev yapmış olması gerekir. (Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.5/d)

 

8.Yurtdışı görevlendirilmem sona erdi ne yapmalıyım?

Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.(Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.7)

 

9. Görevlendirme teklifleri rektörlüğe gönderilirken yapılması gereken işlemler nelerdir?

2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yapılan kısa süreli görevlendirmelerde öğretim elemanları görevlendirme teklif yazılarını, yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden en az on beş gün önce, yurtdışı görevlendirmelerde ise en az bir ay önce dekanlık/yüksekokul/enstitü makamına Personel Bilgi Sistemi (pbs.isparta.edu.tr) üzerinden doldurulan 2547 Sk. 39.Madde Görevlendirme Formu ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Rektörlük Onayı gerektiren görevlendirme isteği, ilgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yukarıda belirtilen sürelerde ilgili birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

 

10. Kanunun 37 nci maddesinde ifade edilen (Üniversitelerin uygulama alanına yardımı) görevlendirmelerin kapsamı nelerdir?

Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. (2547 sayılı Kanun md-37)

 

11. Öğretim elemanları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevlendirilebilir mi?

Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz. (2547 sayılı Kanun md-38)

 

12. Kamu kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına (38 inci madde kapsamında) ilgili kurumlarca ayrıca bir ödeme yapılabilir mi?

Görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz. (2547 sayılı Kanun md-38)

 

13. 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyeleri, ayrıldıkları üniversitede 40/d maddesine göre görevlendirilebilir mi?

Görevlendirilmeleri uygun değildir. (YÖK Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli kararı)

 

14.Üniversitenizde Araştırma görevlisiyim, ders verebilir miyim?

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir. (2547 sayılı Kanun, md-36, üçüncü fıkra)

 

15.Çifte vatandaşlığa sahibim, yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir miyim?

İlgili mevzuatta "Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır" (5718 sayılı Kanun md.4-b) hükmü bulunduğundan, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanların, yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz.