A- 657 sayılı Kanunun 4/A (memur) Maddesi Kapsamında Olanlar ve Akademik Personel
1.Memuriyete yeni başladım, yıllık izin hakkım var mıdır?
İlk defa memuriyete başlayanların 1 yıllık hizmet süresini tamamlamadan izin hakkı bulunmamaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin C bendi uyarınca birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle 10 gün izin verilebilir.
 
2. Üniversitenizde göreve başlamadan önce askerliğimi yaptım, izin hakkım var mıdır?
Askerlik dâhil kamu hizmetinizde 1 yılı doldurduğunuz anda 20 gün izin hakkınız doğar.
 
3. Başka kamu kurumunda hizmetim var, Üniversitenizde izin kullanabilir miyim?
Devlet Memurlarının yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. İzin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102’nci maddesi uyarınca hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için, 30 gündür.  (657 sayılı Kanun md-102, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği-154)
 
4.Özel sektör ya da kamuda geçen SSK hizmetlerim izin kıdemimi etkiler mi?
İzin kıdeminin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınır. (Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği-154)
 
5.Yıllık izinli iken hasta olduğumda aldığım rapor iznimi keser mi, keserse iznimin kalan kısmını ne zaman kullanabilirim?
- Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
- Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.
- Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.
- Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.
(Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, md-8)
 
6.Evlilik izni kaç gündür?
Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.(657 sayılı Kanun md.104/B)
 
7.Evlilik iznimi nikâh ya da düğün tarihinde kullanabilme seçeneğim bulunmakta mıdır?
Evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikâhın gerçekleştiği tarihten, ancak nikâh ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikâh yahut düğün tarihinden, itibaren başlamak suretiyle kullandırılması uygundur. (Mülga Devlet Personel Başkanlığı, 18/05/2011-9645 görüş)
 
8.Babalık izni süresi ne kadardır ve hangi tarihten itibaren kullanabilirim?
Memura eşinin doğum yapması halinde 10 (on) gün babalık izni verilir. Babalık izni doğum olayının meydana geldiği tarihten itibaren başlamak suretiyle kullandırılması uygundur. (657 sayılı Kanun md.104/B, Mülga Devlet Personel Başkanlığı, 18/05/2011-9645 görüş)
 
9.Hangi yakınlarımın vefatı üzerine ve ne kadar süre ile mazeret izni kullanabilirim?
Memura eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. Vefat üzerine verilen mazeret izninin vefat olayının meydana geldiği tarihten itibaren başlamak suretiyle kullandırılması uygundur. (657 sayılı Kanun md.104/B, Mülga Devlet Personel Başkanlığı, 18/05/2011-9645 görüş)
 
10.Analık iznine dair süreler nelerdir?
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. (657 sayılı Kanun md.104/A)
 
11.Doğum yaptıktan sonra süt izni kullanabilir miyim?
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. (657 sayılı Kanun md.104/D)
Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır. Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz. Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz. (Kamu Personeli Genel Tebliği, Seri No:6, B/3)
 
12.Doğum yaptıktan sonra aylıksız izin kullanabilir miyim?
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.
Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
Doğum yapan memura, 657 sayılı kanunun değişik 108 inci maddenin B fıkrası uyarınca doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir. (657 sayılı Kanunun md.108/E)
 
13.Herhangi bir mazerete bağlı olmaksızın aylıksız izin kullanabilir miyim?
Hizmet yılı şartını sağlamanız durumunda kullanabilirsiniz. Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. (657 sayılı Kanunun md.108/E)
 
14.Aylıksız izinden dönüşte yıllık izin hakkım var mıdır? Aylıksız izinde geçen süre hizmet yılına sayılıyor mu?
Aynı takvim yılı içerisinde aylıksız izin kullanıp göreve dönüş yapan Devlet memurunun o yıla ait iznini kullanımına mani bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin: 30.01.2013 tarihinden itibaren aylıksız izin alıp 12.03.2013 tarihinde görevine başlayan ve halen çalışan personel, 2013 yılına ait yıllık iznini kullanabilir. Aylıksız izin süreleri memuriyet hizmetinden sayılmaz. Aylıksız izin sürelerinin emeklilik yönünden borçlanılması durumunda emeklilik kıdeminden sayılması mümkündür.
 
15. Aldığım aylıksız izin süresinin bitiminden önce göreve başlayabilir miyim?
Görev yaptığınız birime, göreve başlamak istediğinizi belirten bir dilekçe ile müracaatta bulunmanız durumunda göreve başlayabilirsiniz. 
 
16. Aylıksız izin süresi emeklilik yönünden değerlendirilir mi?
01.07.2003 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 4905 sayılı kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 72. Maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır. 657 sayılı kanunun 108. Maddesinde belirtilen hallerde aylıksız izin kullanan memurların emekli olacakları tarihten en az altı ay önce başvuru yaparak, aylıksız izine tekabül eden kesenek ve karşılıklarını yatırmaları halinde, aylıksız izin sürelerini emeklilik yönünden değerlendirebileceklerdir. (4905 sayılı Kanun, 5434 sayılı Kanun md. 72, 657 sayılı Kanun md.108)
 
17. Kimler için ve ne kadar süre refakat izni kullanabilirim?
Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. (657 sayılı Kanun md.105)
 
18. Refakat iznine esas sağlık kurulu raporunda hangi bilgilerin bulunması gerekir?
Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. (Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, md-10/2)
 
19.Hastalık izni ne demektir ve kim tarafından verilir?
Hastalık izni, memurlara hastalık raporunda verilen süre kadar izin verilmesidir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. (Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları  İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik md.7/1-2)
 
20.Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmeme durumu var mıdır?
- Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.
- Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.
(Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları  İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik md.7/5-6)
 
21.Hastalık raporuma hastalık izni verilmesine rağmen kurumum hakem hastaneye sevk edebilir mi?
Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. (Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları  İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik md.7/7)
 
B- Sözleşmeli Personel
1.İlk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edildim, yıllık izin hakkım var mıdır?
1 yıllık hizmet sürenizi doldurmadan yıllık izin hakkınız oluşmamaktadır. Bununla birlikte yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, birinci ve sekizinci fıkra)
 
2.Üniversitenizde göreve başlamadan önce askerliğimi yaptım, izin hakkım var mıdır?
Sözleşmeli personelin istihdam öncesi yerine getirdiği askerlik hizmeti süresi, yıllık izin hesabında dikkate alınmamaktadır.
 
3.Başka kamu kurumunda hizmetim var, Üniversitenizde izin kullanabilir miyim?
Mülga 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personelin yirmi gün, on yıldan fazla olanların otuz gün ücretli yıllık izin hakkı vardır. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, birinci fıkra)
 
4.Özel sektörde geçen SSK hizmetlerim izin kıdemimi etkiler mi?
Sözleşmeli personelin özel sektörde çalışmış olduğu süreler izin kıdeminden sayılmamaktadır.
 
5.Sözleşmeli personelin evlilik izni kaç gündür?
Sözleşmeli personele isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün ücretli mazeret izni verilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, beşinci fıkra)
 
6.Sözleşmeli personelim, eşimin doğum yapması halinde kaç gün iznim bulunmaktadır?
Sözleşmeli personele isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde on gün ücretli mazeret izni verilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, beşinci fıkra)
 
7.Sözleşmeli personelim, hangi yakınlarımın vefatı üzerine ve ne kadar süre ile mazeret izni kullanabilirim?
Sözleşmeli personele isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde yedi gün ücretli mazeret izni verilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, beşinci fıkra)
 
8.Sözleşmeli personelin analık iznine dair süreler nelerdir?
Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. 
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, üçüncü fıkra)
 
9.Sözleşmeli personelim, doğum yaptıktan sonra ücretsiz izin kullanabilir miyim?
Doğum yapan sözleşmeli personelin doğum sonrası “ücretsiz izin” kavramı ile ifade edilebilecek bir izin hakkı bulunmamaktadır. Bunun yerine en fazla iki yıl süre ile hizmet sözleşmesini fesih hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde fesih işlemi gerçekleştirilenlerin pozisyonları saklı tutulur. En geç iki yılın sonunda yeniden istihdam edilmek üzere dilekçe ile birimlerine başvurmaları gerekir. Bu şekilde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Md.-1)
 
10.Sözleşmeli personelim, doğum yaptıktan sonra süt izni kullanabilir miyim?
Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, üçüncü fıkra)
 
11.Sözleşmeli personelim,  kimler için ve ne kadar süre refakat izni kullanabilirim?
 Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine ücretli izin verilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, onuncu fıkra)
 
12.Refakat iznine esas sağlık kurulu raporunda hangi bilgilerin bulunması gerekir?
Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar md-9, onuncu fıkra)
 
C- Sürekli İşçi Personel
1.Sürekli işçi personelim, yıllık ücretli iznimi ne şekilde ve ne zaman hak ederim?
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.
Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.
İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.(4857 sayılı İş Kanunu md.54)
 
2. Sürekli işçi personelim, yıllık kaç gün ücretli izin hakkım bulunmaktadır?
Sürekli işçi pozisyonunda çalışan personelin izin hakları 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Ancak maddenin son fıkrasında yer alan Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.”hükmü nedeniyle hak edilebilecek izin süreleri için toplu sözleşme metni incelenmelidir.
 
3. Sürekli işçi personelim, yıllık ücretli iznimi ne şekilde kullanabilirim?
4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği md.6)
 
4.Sürekli işçi personelin analık iznine dair süreler nelerdir?
Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 
Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. (4857 sayılı Kanun md.74)
 
5.Sürekli işçi personelim, süt izni kullanabilir miyim?
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. (4857 sayılı Kanun md.74)
 
*** Sürekli işçi personelin yıllık ücretli izni, çeşitli mazeret izinleri ve diğer izin haklarının güncel durumu için 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerine bakılması gerekmektedir.