1.Derece, Kademe ve Terfi kavramları neyi ifade etmektedir?
- Derece; memurun öğrenim durumu ve hizmet yılları itibarı ile bulunmakta olduğu müktesebi ifade eder.  Kadro derecesi ise atanılmış ve/veya işgal edilmekte olan kadronun karşılığı olarak devletin tahsis etmiş olduğu rakamı/dereceyi ifade eder.
- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. (657 sayılı Kanun Md.64)
- Terfi; Memurun bulunduğu kademe ve dereceden bir üst kademe ve dereceye yükseltilmesidir.
 
2.İlk defa memur olarak üniversitenize yerleştirildim. Atanmaya esas derece ve kademem nedir?
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde memuriyete giriş ve memuriyette yükselinebilecek derece ve kademeler gösterilmiştir. Genel olarak, lise mezunları 13 üncü derecenin 3 üncü kademesinde, ön lisans mezunları 10 uncu derecenin 2 nci kademesinde, lisans mezunları ise 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde memuriyet görevine başlar. Ancak mezun olunan eğitim kurumunun niteliği (meslek/genel), eğitim süresi, lisans eğitiminin sosyal, teknik, sağlık, hukuk vb. alanlarda yapılma durumununa göre bu rakamlar değişiklik gösterebilmektedir.
 
Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.
 
3.Derece ve kademem hangi şartlarda ve ne kadar ilerler?
Genel olarak her bir hizmet yılınıza karşılık bir kademe, her üç hizmet yılınıza karşılık bir derece ilerlemesi yapılır. Bu şekilde yapılan işlemler ile eğitim durumunuza göre yükselebileceğiniz derece ve kademenin son kademesine kadar yükselebilirsiniz. Bu genel durumun dışında varsa daha önceki hizmetleriniz (ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilenler), askerliğiniz,  fazladan eğitim süreniz (lise hazırlık gibi) ve memuriyet süresince bitirdiğiniz üst ya da farklı sınıflara ait lisans öğrenimleriniz intibak yapılmak sureti ile derece ve kademenizin ilerlemesini sağlayacaktır.
 

4.İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.(657 sayılı Kanun md. 36/A) Bununla birlikte memuriyetten önceki bir kısım hizmetler, askerlik görevi vb. durumlar, derece ve kademenizin aynı tarhite göreve başladığınız arkadaşınızınkine göre farklı ilerlemesine neden olur.

 
5.Son sekiz yılar bir kademe uygulaması ne demektir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinde 2011 yılında yapılan değişiklik ile son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Memuriyette fiili olarak ifa ettiğiniz her  sekiz yıllık hizmetiniz için bulunmuş olduğunuz kademe için bir kademe ilermemesi yapılır. Bu haktan faydalabilmeniz için 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamanız gerekmektedir. Eğer disiplin cezası alır iseniz  bu süreler ceza tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayarak hesaplanır. (657 sayılı Kanun md.64/dördüncü fıkra, Mülga Devlet Personel Başkanlığı 18.08.2016/4871 Görüş)