A- Memur/Sözleşmeli Personel

1. Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki (mücavir alan) görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Kanun md. 62)

 

2.Farklı bir üniversitede memur olarak görev yapmaktayım. Üniversitenize kurum içi naklen atanabilir miyim?

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının özerk bir yapıda olması nedeni ile her bir üniversite bağımsız bir kamu kurumudur. Bu nedenle bir üniversiteden diğer bir üniversiteye yapılan atamalar kurum içi değil, kurumlara arası atamadır. 

 

3. Memuriyetim hangi hallerde sona erer?

Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılması, ölümü halinde, yapılan disiplin soruşturması sonucunda Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile cezalandırılması durumunda memurluk sona erer. (657 sayılı Kanun md.98/md.125)

Sözleşmeli personelin disiplinsizlik durumunda ise kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayı ile görevine son verilir.  (657 sayılı Kanun md.4/B)

 

4.Memur olarak görev yapakta iken istifa ettim, tekrar atanabilir miyim?

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya Kanunun 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. Kişilerin bu haktan faydalanabilmesi için Kanunun 97 nci maddesinde ki süreleri doldurmuş olması gerekir (657 sayılı Kanun md.92, 97).

Bu usulde ki atama işlemleri için kurumlara yıllık atama izni sayının %2'si (genellikle) miktarında kontenjan ayrılmaktadır ve açıktan atama işlemleri, personel ihtiyacının oluştuğu pozisyon ve nitelikler gözönünde bulundurularak kurumların takdirinde olan bir husustur.

 

5.Farklı personel kanunlarına tabi kamu görevlisi iken istifa ettim, 657 sayılı Kanun kapsamında ki bir kadroya tekrar atanabilir miyim?

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler (657 sayılı Kanun md.92).

Bu usulde ki atama işlemleri için kurumlara yıllık atama izni sayının %2'si (genellikle) miktarında kontenjan ayrılmaktadır ve açıktan atama işlemleri, personel ihtiyacının oluştuğu pozisyon ve nitelikler gözönünde bulundurularak kurumların takdirinde olan bir husustur.

 

B- Akademisyen

1.Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki (mücavir alan) görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Kanun md. 62)

 

2.Üniversitenize atanma hakkı elde ettim, mevcut kurumum muvafakat vermiyor, ne yapmalıyım?

Akademik persenel istihdamı sınav veya seçme/değerlendirme usulü ve açıktan atama yolu ile gerçekleltirildiği için atanma hakkı elde eden kişinin kurumundan muvafakat alma zorunluluğu bulunmuyor. Kurumun muvafakat vermediği durumlarda istifa hakkını kullanarak görevinizden ayrılabilirsiniz.

Akademik personel istifa sonrası tekrar hizmete alınma durumunda 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesindaki bekleme sürelerine tabi değildir. (Mülga Devlet Personel Başkanlığı,07.02.2017/784 Görüş) 

 

C- Diğer Konular

1.Göreve yeni başladım (TROY Halkbank Kartımı Kaybettim/Kimlik Bilgilerim Değişti) Personel kimlik kartımı nereden alabilirim? Bunun için istenilen belgeler nelerdir?

Göreve yeni başlayanların TROY Halkbank Personel Kartı S.D.Ü. Uydu Şubesinden göreve başlamanızı takip eden ayın 20'sinden sonra teslim alınabilir. (3 ayda teslim alınmayan kartlar banka tarafından iptal ediliyor.)

Kimlik bilgilerinizin değişmesi halinde Personel Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğü’ne başvurmanız veya görevli olduğunuz birimin dilekçenizi elektronik belge yönetiim sistemi (ebys.isparta.edu.tr)n'den göndermesi gerekmektedir.